Przedsiębiorstwo Fair Play

Przedsiębiorstwo Fair Play

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest to realizowane na skalę ogólnopolską, wiarygodne przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa a nie tylko jej wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Ideą programu jest promocja zasad etyki i kultury przedsiębiorczości w biznesie, a także poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich, poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą, a także zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie. Obecnie trwa XV edycja Programu.
 
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”:
 
- jest wiarygodnym realizowanym na skalę krajową przedsięwzięciem, ukierunkowanym na propagowanie zasad etyki i kultury przedsiębiorczości w biznesie;
- jest przedsięwzięciem, w którym oceniany jest sposób, styl prowadzenia działalności przedsiębiorstwa – aspekt ten nie jest brany pod uwagę w programach, w których nagradza się za wyniki ekonomiczne czy jakość produktów oraz wszystkie przedsiębiorstwa, które przeszły do II etapu są poddawane szczegółowej weryfikacji w swoich siedzibach;
- poprzez uniwersalną wymowę logo „Przedsiębiorstwo Fair Play” i rzetelność weryfikacji - stał się pożądanym narzędziem budowania prestiżu firmy na rynku ogólnopolskim;
- do ścisłej współpracy zaangażowane są władze regionalne, samorządy gospodarcze, US, ZUS, PIP i in.
- wpisuje się w działania Unii Europejskiej i cele Zintegrowanego Programu dla Małych i Średnich Firm, w którym promocja kultury przedsiębiorczości jest jednym z czterech najważniejszych zadań;
- jest organizowany przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w wielu województwach patronat honorowy objęli przedstawiciele władz regionalnych;
- ma ciekawą specyfikę, która nie jest obecna w regulaminach innych programów o charakterze gospodarczym, firmy biorące w nim udział startują na równych zasadach, niezależnie od wielkości, charakteru wytwarzanych towarów czy oferowanych usług.
- Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest czytelny, i to nie tylko dla polskich partnerów, lecz również dla kontrahentów zagranicznych. Jest jasnym przesłaniem, deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej.

Korzyści dla firm wynikające z udziału w programie:
 
- Uzyskanie certyfikatu rzetelności
- Możliwość legitymowania się znakiem „PFP”
- Wzmocnienie wizerunku firmy, nobilitacja i prestiż
- Szeroka promocja (media, spotkania i wydarzenia ogólnopolskie i regionalne, biuletyny, CD, internet)
- Rekomendowanie laureatów władzom regionalnym, lokalnym, samorządowi gospodarczemu
- Nawiązanie nowych korzystnych kontaktów handlowych
- Większe zaufanie ze strony kontrahentów, uzyskanie lepszych warunków współpracy (m.in. banków, organizatorów przetargów publicznych i in.)
- Większe zaufanie ze strony klientów
- Weryfikacja stosunków w firmie przez jej zarząd
- Integracja pracowników
- Możliwość udziału w programach specjalnych skierowanych wyłącznie do laureatów PFP.
 
Zapraszamy do udziału w Programie.
 
Więcej informacji na stronie www.fairplay.pl

Członkowie Śląskiego Klubu Biznesu


Partnerzy